תקנון ותנאי שימוש


הגדרות
"משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או עושה שימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, בין כלקוח ובין כגולש מזדמן.
"תכנים" – כתבות, מאמרים, ידיעות, נתונים, עצות, המלצות, ניתוחים, הנחיות, פרסומות, חסויות, הערכות, פורומים, צ'טים, שירותי SMS , לוחות מודעות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא ובכל שירות שהוא הניתן באתר ו/או באמצעותו ו/או בקשר אליו, לרבות טקסט, תמונה, קול ווידאו המופיעים באתר ו/או עומדים לרשות המשתמש.
מנוי- "משתמש" אשר רוכש פרופיל אישי דרך האתר ונהנה משירותים מתקדמים בדרגות שונות בהתאם לאופי המנוי בכפוף לתשלום חודשי המשתנה בהתאם לתוכנית.

מבוא
תנאי שימוש ותקנון זה מסדירים את השימוש באתרWWW.learnair.co.il (להלן: "האתר") והשירות הניתן בו (להלן: "השירות") ומהווים הסכם משתמש בין מפעיל האתר למשתמש (להלן: "הגולש" / "המשתמש"). בשימוש באתר הגולש מסכים לתנאי שימוש אלה, גולש שאינו מסכים עם אחד מהסעיפים בתקנון זה אינו רשאי להשתמש באתר או לגלוש בו. בכל מקום בו מצוין בתקנון תנאי השימוש שלהלן המילים "משתמש" או "גולש" מובהר כי הכוונה היא ל"משתמש רשום" ו"למשתמש שאינו רשום" לרבות גולש מזדמן וכו' (אלא אם צוין אחרת). השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל התנאים ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעת שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם. הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וחל על גברים ונשים כאחד.

רישום
הרשמה והקמת פרופיל אישי באתר היא בחינם, ישנם שירותים נוספים מסחריים ושיווקיים המוצעים לגולשים, למנויים, למבקרי האתר ולקהילה בתפוצת האתר בתשלום . יש לעמוד בתנאים ובחוקים שמוצבים בתקנון ובתנאי השימוש להלן. כאשר משתמש נרשם לאתר או מזין פרטים ועושה שימוש כלשהו באתר מבלי להירשם, הגולש נדרש לספק כתובת דואר אלקטרוני תקינה, ו/או מספר טלפון קווי או נייד, ו/או פרטים מזהים. הפרטים המזהים אשר יוזנו במערכת ישמשו את הנהלת האתר במעקב ושימוש פנימי בלבד

הגבלת אחריות
האתר על כל המידע המופיע בו לרבות התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות הגולש AS IS. בתקנון תנאי שימוש זה ובכל הנוגע לאתר יפורשו המושגים "מידע" ו/או "תוכן" ככוללים מידע מכל מין וסוג שהוא לרבות אך מבלי למעט כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב של תכנים כאמור, וכן אופן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם והנגשתם, לרבות אך מבלי למעט כל תמונה, צילום, ציור, איור, הנפשה, תרשים, תשריט, סקיצה, טיוטה, דמות, הדמיה, דגימה סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית יכונו להלן: "תוכן". נוסף על כל האמור לעיל, השימוש באתר מותנה בהסכמת הגולש לכל האמור להלן: הגולש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר. אין בכל האמור בהסכם זה משום הצהרה של האתר כי השירות המוצע על ידו, עונה לצרכיו או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות הגולש.
במסגרת שירותי האתר באפשרות ציבור הגולשים להתרשם ולהעמיק ידיעותיהם על ידי צפייה בקטעי וידיאו ומצגות על ידי אנשי מקצוע, לרבות מאמרים, טיוטות, תרשימים, קבצי מידע, תמונות, הודעות, או משובים אודות שירותים שונים הניתנים באמצעות האתר. מובהר, כי דרך העלאת תוכן הגולשים לאתר מתבצעת במלואה או בחלקה ללא מעורבות אדם ומפעילי האתר אינם יכולים לאמת את זהות הגולש המעלה את התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.
התוכן באתר אינו מהווה ייעוץ והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של הגולש ואינו בא להחליף מתן ייעוץ מקצועי בתחומים המוצגים בו וכל גולש הפועל על פי התוכן באתר ו/או הנלווה לו אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו. מפעילי האתר אינם אחראים להתאמת התוכן לצרכי הגולש, והם לא יישאו באחריות לשינויים שנעשו בתוכן ע"י הגולש ו/או ע"י צד ג' כלשהו. הגולש באתר יעשה זאת בהתאם לכל דין.
בלחיצה על אישור תקנון זה, מכיר הגולש כי מדיניות אתר learnair היא שמירה על זכויות היוצרים והקניין הרוחני העומדים בצמוד לתקן המחמיר ביותר של DMCA וכי הגולש\משתמש חשוף לתביעה בגין הפרה ו\או פגיעה בזכויות יוצרים וקניין רוחני וכן בפגיעה במוניטין האתר ככל ותתקבל תלונה ו\או תביעה מגוף זה.
הגבלת אחריות על שימוש במידע ובתוכן: הגולש מצהיר ומתחייב שכל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי ידוע לו כי האתר לרבות עובדיו ומפעיליו לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד בין ישיר ובין עקיף שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הקשור לשימוש באתר, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו בכל הקשור להפרעות במתן השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או ליקויים בהעברת הנתונים ו/או בכל הקשור לתוכן המידע ו/או לשלמות התוכן והמידע ו/או לעדכניות התוכן והמידע ו/או לנכונות התוכן והמידע וכן לכל נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של חוזה זה שמקורו בפעילות של צד שלישי. הגולש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי מפעיל האתר אינו מספק את כל ההצעות והתוכן המופיעים באתר וכי יש כאלה המוצעות ומבקשות על ידי צדדים שלישיים ולא על ידי מפעילי האתר והאתר עצמו. מפעילי האתר והאתר לרבות עובדיו, אינם אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאבדן, הפסד או נזק ישיר עקיף תוצאתי או אחר שנגרמו לגולש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל.

זכויות יוצרים\קניין רוחני
הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר על ידו, או בשימוש בו על ידי הגולשים האחרים או מפעילי האתר, בהתאם לתקנון תנאי שימוש זה כדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, לרבות הפרת זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע. הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה, או תוכן שאין ברשותו זכויות יוצרים בגינו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להציג או לא להציג תוכן המועלה לאתר על ידי הגולש לרבות מחיקת תוכן.
זכות היוצרים על כל תוכן אשר מעלה גולש לאתר ואשר הגולש הוא בעל הזכות בו, נשמרת ונשארת של הגולש ("תוכן גולשים") אך במסגרת העלאת תוכן גולשים לאתר מעניק הגולש רישיון, שאינו בלעדי וללא הגבלת זמן למפעילי האתר להעמיד את התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר ולאתרים נוספים שבבעלות מנהלי האתר לשימוש בתוכן בהתאם לתקנון תנאי שימוש זה.
הגולש מתחייב שלא להעלות לאתר תכנים או קבצים מכל סוג שהוא בגינם אין ברשותו זכויות יוצרים, באם יעלה הגולש תכנים או קבצים מכל סוג ללא זכויות יוצרים יהיה חשוף לתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים. כל תביעה שתתקבל בדבר הפרת זכויות יוצרים בעקבות תוכן מכל סוג שהוא לרבות כל סוגי הקבצים המועלים בספריה או בכל מקום באתר שהעלה גולש, תופנה למשתמש אשר העלה את התכנים או הקבצים ותהיה באחריותו המלאה. מפעילי האתר לא יישאו באחריות בגין תוכן או קובץ ללא זכויות יוצרים שהעלה משתמש. משתמש שמצא שימוש בתוכן בבעלותו שלא הוא העלה מוזמן לפנות להנהלת האתר והתוכן יוסר מהאתר לאלתר.
הגולש מאשר למפעילי האתר לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר ומתחייב לעמוד בתנאי העריכה, כפי שאלו מופיעים בדפי הוספת התוכן. הגולש מאשר לאתר להציג את התוכן, המידע והקבצים שהעלה הגולש לאתר learnair באתרים נלווים שבבעלות האתר ולאפשר גישה לשימוש בהם למשתמשי אתרים אחרים בארץ ובעולם כולו.
בלחיצה על אישור תקנון זה, מכיר הגולש כי מדיניות אתר learnair היא שמירה על זכויות היוצרים והקניין הרוחני העומדים בצמוד ובכפוף לתקן המחמיר ביותר של DMCA וכי הגולש חשוף לתביעה בגין הפרה ו\או פגיעה בזכויות יוצרים וקניין רוחני וכן בפגיעה במוניטין האתר ככל ותתקבל תלונה ו\או תביעה מגוף זה.

שימוש בתכנים ומידע והגנת הפרטיות
הגולש מתחייב שלא להעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התוכן ו/או כל חלק ממנו, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, וכי לא ישכפל, יצלם, יעתיק, ישדר ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. לשם כך מתחייב הגולש להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר: גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.; להימנע מביצוע מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים של האתר בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש
גישה ישירה (URL Hacking); העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר; ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
הגולש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאתר פועל במידת האפשר להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי-דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו לגולש וכי באחריותו של הגולש לבצע בדיקה עצמאית נוספת, קודם לשימוש במידע ובתוכן על ידו.
הגולש יודע ומסכים כי האתר יכול להודיע מראש מעת לעת, על הפסקת השרות לתקופות קצובות, קצרות או ארוכות ואף לעשות כן ללא הודעה מראש.
האתר עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. האתר לא יהא אחראי לכל נזק שיגרם לגולש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שמסר הגולש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי גולש לצד שלישי כלשהו כתוצאה מחדירה כזו.
האתר מבהיר ומדגיש כי התוכן המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה לפעולה כלשהי.
האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר הגולש במסגרת הליך ההרשמות לאתר למטרותיו בלבד. האתר רשאי להעלות את התוכן, המידע והקבצים שהגולש העלה באתר זה לאתרים מקבילים בבעלותו. לאתר הזכות להפסיק לגולש את השרות בכל זמן שימצא לנכון ללא צורך במתן הסברים כלשהם.
האתר רשאי לשנות תקנון תנאי שימוש זה בכל עת על-ידי פרסום גרסה מתוקנת באתר. הגרסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה ועל הגולש האחריות להתעדכן בכך.
במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת הגולש\משתמש\מנוי מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגדו באם יפעל כאמור.

ביטול מנוי וסיום התקשרות
מדיניות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981, ניתן לבטל מינוי לאתר בכל עת, ובתנאי כי המנוי יידע את הנהלת האתר לגבי ביטול או שינוי המועד לפחות כ- 30 ימים קודם סיום ההתקשרות. במקרה של אי עמידה בהסדר התשלומים שנקבע למנוי בהתאם לתוכנית, רשאי מנהל האתר להקפיא את המנוי ואף להסירו לצמיתות בכפוף להמצאת אזהרה קודמת למנוי לתשלום חוב, ההודעה ממנהל האתר תועבר דרך חשבונו האישי של המנוי באתר ו\או דרך הדואר האלקטרוני הרשום במערכת.

דין וסמכות שיפוט
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו\או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוזות תל אביב ו \או מרכז תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.


צרו איתנו קשר
info@learnair.co.il